Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Gia đình và nhà trường » Khen thưởng và kỷ luật
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....Khen thưởng kỷ luật
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh đạt giải cuộc thi Bơi cấp Thành phố năm học: 2017 – 2018
08:57 21/09/2017

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

 


Số: 66/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen th­ưởng học sinh đạt giải cuộc thi Bơi cấp Thành phố

năm học: 2017 – 2018

   HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

 

Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/12/2010

và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ kế hoạch, Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2017 - 2018 của trường Tiểu học Trần Phú;

Căn cứ kết quả thi Bơi cấp Thành phố của trường Tiểu học Trần Phú diễn ra vào ngày 17 tháng 9 năm 2017;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng trị giá 56.000đồng (Năm mươi sáu nghìn đồng chẵn) cho 2 học sinh đạt giải Nhất,

tặng thưởng trị giá 21.000đồng (Hai mươi mốt nghìn đồng chẵn) cho 1 em đạt giải Nhì, tặng thưởng trị giá 42.000đồng

(Bốn mươi hai nghìn đồng chẵn) cho 3 em đạt giải Ba, trong cuộc thi Bơi cấp Thành phố năm học 2017 - 2018.

                                                             (Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng: 119.000đồng (Một trăm mười chín nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ Thi đua,

Khen thưởng của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2017 – 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Luu: VP.

                                                                                                   (Đã kí)

                                                                                              Lê Xuân Thắng

 

 

 

 

 
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” cấp Quốc gia năm 2017
08:54 21/09/2017

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚSố: 65/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen th­ưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi

“Ý tưởng trẻ thơ” cấp Quốc gia năm 2017

HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP


Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

ngày 30/12/2010 và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ kế hoạch, Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2017 - 2018 của trường Tiểu học Trần Phú;

Căn cứ kết quả thi “ Ý tưởng trẻ thơ” cấp Quốc gia năm 2017 của trường Tiểu học Trần Phú diễn ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2017;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng trị giá: 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn) cho 5 học sinh đạt giải trong cuộc thi

Ý tưởng trẻ thơ cấp Quốc gia năm 2017.

                                                       (Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng: 500.000đồng (Năm trăm nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Ban đại diện

cha mẹ học sinh năm học 2017 – 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Luu: VP.

                                                                                                              (Đã kí)

                                                                                                         Lê Xuân Thắng
 
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho học sinh cuối năm năm học 2016 – 2017
08:48 21/09/2017

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚSố:24/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Sơn, ngày 25 tháng 5  năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng cho học sinh cuối năm

     năm học 2016 – 2017

                            HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP


Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/12/2010 và

Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định bổ sung

sửa đổi Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Trần Phú;

Xét đề nghị của giáo viên chủ nhiệm và Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

                                                            QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng cho 235 học sinh đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện;

1145 học sinh có Thành tích nổi bật hay có tiến bộ trong học tập các môn học, hoặc rèn luyện các mặt của phẩm chất,

năng lực năm học 2016– 2017,

                                                      (Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng là: 24.415.000đồng (Hai mươi tư triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng chẵn); được trích từ

Quỹ khen thưởng của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Luu: VT-THTP                                   

                                                                                                        (Đã kí)

                                                                                                    Lê Xuân Thắng


 
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017
08:29 09/03/2017

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ


Số: 08/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bắc Sơn, ngày 09 tháng 3  năm 2017.


QUYẾT ĐỊNH

V/v khen th­ưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi

Olympic Tiếng Anh trên internet cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

 

Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

ngày 30/12/2010 và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ kế hoạch, Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Trần Phú;

Căn cứ kết quả thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp Tỉnh của trường Tiểu học Trần Phú diễn ra vào

ngày 04 tháng 03 năm 2017;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng trị giá 70.000đồng (Bảy mươi nghìn đồng chẵn) cho 2 học sinh đạt giải Nhất,

tặng thưởng trị giá 56.000đồng (Năm mươi sáu nghìn đồng chẵn) cho 2 học sinh đạt giải Nhì, tặng thưởng

trị giá 42.000đồng (Bốn mươi hai nghìn đồng chẵn) cho 2 học sinh đạt giải Ba, tặng thưởng trị giá 28.000đồng

(Hai mươi tám nghìn đồng chẵn) cho 2 học sinh đạt giải Khuyến khích, trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên

internet cấp Tỉnh năm học 2016 - 2017.

(Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng: 196.000đồng (Một trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ Thi đua,

Khen thưởng của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016 – 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:  HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Luu: VP.     (Đã kí)

Lê Xuân Thắng

 

 

 
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi Olympic smart English - OSE cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017
08:24 09/03/2017

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ


Số: 07/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Sơn, ngày 09 tháng 3  năm 2017.


                                                               QUYẾT ĐỊNH

                                 V/v khen th­ưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi

                        Olympic smart English - OSE cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

                  HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

 

Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

ngày 30/12/2010 và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ kế hoạch, Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Trần Phú;

Căn cứ kết quả thi Olympic smart English - OSE cấp Tỉnh của trường Tiểu học Trần Phú diễn ra vào

ngày 09 tháng 01 năm 2017;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

                                                       QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng trị giá 42.000đồng (Bốn mươi hai nghìn đồng chẵn) cho 2 học sinh đạt giải Ba

trong cuộc thi Olympic smart English - OSE cấp Tỉnh năm học 2016 - 2017.

                                             (Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng: 42.000đồng (Bốn mươi hai nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng

của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016 – 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Luu: VP.                                                                              (Đã kí)

                                                                                       Lê Xuân Thắng

 

 

 
« Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL