Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Gia đình và nhà trường » Khen thưởng và kỷ luật
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....Khen thưởng kỷ luật
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi “Tài năng Tiếng Anh” cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017
08:16 09/03/2017

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

Số: 06/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                      Bắc Sơn, ngày 02 tháng 3  năm 2017.


                                                             QUYẾT ĐỊNH

                                  V/v khen thưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi                          

                              “Tài năng Tiếng Anh” cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

                         HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP


Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

ngày 30/12/2010 và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ kế hoạch, Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Trần Phú;

Căn cứ kết quả thi “Tài năng Tiếng Anh” cấp Tỉnh của trường Tiểu học Trần Phú diễn ra vào ngày 01 tháng 03 năm 2017;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng trị giá 70.000đồng (Bảy mươi nghìn đồng chẵn) cho 2 học sinh đạt giải Nhất, tặng thưởng trị giá 56.000đồng

(Năm mươi sáu nghìn đồng chẵn) cho 2 em đạt giải Nhì trong cuộc thi Tài năng Tiếng Anh cấp Tỉnh năm học 2016 - 2017

                                                        (Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng: 126.000đồng (Một trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của

Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016 – 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm

thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Luu: VP.

                                                                                                     (Đã kí)

                                                                                                Lê Xuân Thắng 
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi “Tài năng Tiếng Anh” cấp Thành phố năm học 2016 – 2017
08:10 09/03/2017

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

 

Số: 05/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Sơn, ngày 02 tháng 3  năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

                                V/v khen th­ưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi

                       “Tài năng Tiếng Anh” cấp Thành phố năm học 2016 – 2017

                HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

 

Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

ngày 30/12/2010 và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ kế hoạch, Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Trần Phú;

Căn cứ kết quả thi “Tài năng Tiếng Anh” cấp Thành phố của trường Tiểu học Trần Phú diễn ra vào

ngày 14 tháng 02 năm 2017;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

                                                          QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng trị giá 28.000đồng (Hai mươi tám nghìn đồng chẵn) cho 1 học sinh đạt giải Nhất,

tặng thưởng trị giá 21.000đồng (Hai mươi mốt nghìn đồng chẵn) cho 1 em đạt giải Nhì, tặng thưởng trị giá 28.000

(Hai mươi tám nghìn đồng chẵn) cho 2 em đạt giải Ba, tặng thưởng trị giá 7.000 (Bảy nghìn đồng chẵn) cho 1 em đạt

giải Khuyến khích trong cuộc thi Tài năng Tiếng Anh cấp Thành phố năm học 2016 - 2017.

                                                  (Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng: 84.000đồng (Tám mươi tư nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ Thi đua,

Khen thưởng của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016 – 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Luu: VP.

                                                                                                       (Đã kí)

                                                                                                 Lê Xuân Thắng

 

 

 

 
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho những học sinh đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua Internet vòng thi cấp trường năm học 2016 – 2017
07:57 29/12/2016

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ


Số: 76/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                              Bắc Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2016.


                                                                             QUYẾT ĐỊNH

                V/v khen th­ưởng cho những học sinh đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Anh

                       qua Internet vòng thi cấp trường năm học 2016 – 2017.


                    HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP


Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

ngày 30/12/2010 và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ kế hoạch năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Trần Phú, Nghị quyết của cha mẹ học sinh

năm học 2016- 2017;

Căn cứ kết quả thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua internet vòng thi cấp trường của trường Tiểu học Trần Phú

diễn ra vào ngày 13 tháng 12 năm 2016;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

                                                       QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 495.000 đồng (Bốn trăm chín mưoi lăm nghìn đồng chẵn)

cho 15 em đạt giải Nhất,

                  Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 338.000 đồng (Ba trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn)

cho 13 em đạt giải Nhì,

                  Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 304.000 đồng (Ba trăm linh tư nghìn đồng chẵn)

cho 16 em đạt giải Ba,

                  Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng thưởng trị giá 132.000 đồng (Một trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn)

cho 11 em đạt giải khuyến khích,

                                                 (Có danh sách kèm theo)

Đã đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua internet vòng thi cấp trường năm học 2016 – 2017.

Tổng số tiền thưởng: 1.269.000đồng (Một triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn) được trích từ

Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016 - 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trư­ởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) và các lớp có liên quan tại Điều 1

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: VP-THTP.                                                                        (Đã kí)

                                                                                           Lê Xuân Thắng 
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho những học sinh đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Việt qua Internet vòng thi cấp trường năm học 2016 – 2017.
07:44 29/12/2016

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ


Số:75/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                              Bắc Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen th­ưởng cho những học sinh đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Việt

   qua Internet vòng thi cấp trường năm học 2016 – 2017.


HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP


Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

ngày 30/12/2010 và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ kế hoạch năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Trần Phú, Nghị quyết của cha mẹ học sinh

năm học 2016- 2017;

Căn cứ kết quả thi giải Toán bằng Tiếng Việt qua internet vòng thi cấp trường của trường Tiểu học Trần Phú

diễn ra vào ngày 12 tháng 12 năm 2016;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 693.000 đồng (Sáu trăm chín mưoi ba  nghìn đồng chẵn)

cho 21 em đạt giải Nhất,

  Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 728.000 đồng (Bảy trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn)

cho 28 em đạt giải Nhì,

  Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 817.000 đồng (Tám trăm mười bảy nghìn đồng chẵn)

cho 43 em đạt giải Ba,

                  Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng thưởng trị giá 480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

cho 40 em đạt giải khuyến khích,

                                                      (Có danh sách kèm theo)

Đã đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Việt qua internet vòng thi cấp trường năm học 2016 – 2017.

Tổng số tiền thưởng: 2.718.000đồng (Hai triệu bảy trăm mười tám nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ Thi đua,

Khen thưởng của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016 - 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trư­ởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) và các lớp có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm

thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: VP-THTP.                                                                                   (Đã kí)

                                                                                                     Lê Xuân Thắng 
QUYẾT ĐỊNH V/v khen th¬ưởng cho những học sinh đạt giải trong cuộc thi Giữ vở sạch, viết chữ đẹp cấp trường năm học 2016 – 2017
07:43 29/12/2016


 
« Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL