Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Gia đình và nhà trường » Khen thưởng và kỷ luật » QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho những tập thể học sinh đạt giải trong hội thi dân vũ chào mừng ngày 20/11 năm học 2017 – 2018.
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....01:23 19/12/2017 - 48 lượt xem.
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho những tập thể học sinh đạt giải trong hội thi dân vũ chào mừng ngày 20/11 năm học 2017 – 2018.

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

 
Số: 79 /QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Bắc Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2017.

                                                               QUYẾT ĐỊNH

                                   V/v khen th­ưởng cho những tập thể học sinh đạt giải

                           trong hội thi dân vũ chào mừng ngày 20/11 năm học 2017 – 2018.

 

                          HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

 

            Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/12/2010

và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

            Căn cứ kế hoạch năm học 2017 - 2018 của trường Tiểu học Trần Phú, Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2017- 2018;

            Căn cứ kết quả hội thi dân vũ của trường Tiểu học Trần Phú diễn ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2017;

            Xét đề nghị của Ban tổ chức và Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

                                                            QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Tặng thưởng trị giá 1.400.000 đồng (Một triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn) cho 7 lớp đạt giải Nhất,

tặng thưởng trị giá 1.050.000 đồng (Một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn) cho 7 lớp đạt giải Nhì,

tặng thưởng trị giá 900.000 đồng (Chín trăm nghìn  đồng chẵn) cho 9 lớp đạt giải Ba, tặng thưởng trị giá 1.120.000 đồng

(Một triệu một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn) cho 14 lớp đạt giải khuyến khích trong hội thi dân vũ.

                                                 (Có danh sách kèm theo)

            Tổng số tiền thưởng: 4.470.000đồng (Bốn triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ Thi đua,

Khen thưởng của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

            Điều 3. Trư­ởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) và các lớp có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: VP-THTP.                                                                               (Đã kí)

                                                                                                 Lê Xuân Thắng

 

 Các bài viết liên quan: