Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Gia đình và nhà trường » Khen thưởng và kỷ luật » QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho những học sinh đạt điểm cao nhất và điểm cao kì khảo sát : “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” lần 1 năm học 2017 – 2018
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....01:11 19/12/2017 - 49 lượt xem.
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho những học sinh đạt điểm cao nhất và điểm cao kì khảo sát : “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” lần 1 năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

 
Số:   77  /QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Sơn, ngày 07 tháng 11 năm 2017.

                                                                   QUYẾT ĐỊNH

                           V/v khen th­ưởng cho những học sinh đạt điểm cao nhất và điểm cao

                                           kì khảo sát : “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” lần 1

                                                           năm học 2017 – 2018

                        HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

            Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/12/2010

và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

            Căn cứ Kế hoạch, Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2017 - 2018 của trường Tiểu học Trần Phú;

            Căn cứ kết quả khảo sát: “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” lần 1 của trường Tiểu học Trần Phú diễn ra

vào ngày 25 tháng 10 năm 2017;

            Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

                                                        QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Tặng phần thưởng trị giá 210.000đồng (Hai trăm mười nghìn đồng chẵn) cho 10 học sinh đạt điểm cao nhất;

tặng phần thưởng trị giá 308.000đồng (Ba trăm linh tám nghìn đồng chẵn) cho 22 học sinh đạt điểm cao trong kì khảo sát

“Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” lần 1 năm học 2017 – 2018.

                                             (Có danh sách kèm theo)

            Tổng số tiền thưởng: 518.000đồng (Năm trăm mười tám nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ Thi đua,

Khen thưởng của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2017 – 2018.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

            Điều 3. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Luu: VP-THTP.                                                                     (Đã kí)

                                                                                      Lê Xuân ThắngCác bài viết liên quan: