Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Gia đình và nhà trường » Khen thưởng và kỷ luật » QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho học sinh cuối năm năm học 2016 – 2017
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....08:48 21/09/2017 - 73 lượt xem.
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho học sinh cuối năm năm học 2016 – 2017

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚSố:24/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Sơn, ngày 25 tháng 5  năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng cho học sinh cuối năm

     năm học 2016 – 2017

                            HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP


Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 30/12/2010 và

Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định bổ sung

sửa đổi Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Trần Phú;

Xét đề nghị của giáo viên chủ nhiệm và Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

                                                            QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng cho 235 học sinh đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện;

1145 học sinh có Thành tích nổi bật hay có tiến bộ trong học tập các môn học, hoặc rèn luyện các mặt của phẩm chất,

năng lực năm học 2016– 2017,

                                                      (Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng là: 24.415.000đồng (Hai mươi tư triệu bốn trăm mười lăm nghìn đồng chẵn); được trích từ

Quỹ khen thưởng của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Luu: VT-THTP                                   

                                                                                                        (Đã kí)

                                                                                                    Lê Xuân Thắng
Các bài viết liên quan: