Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Gia đình và nhà trường » Khen thưởng và kỷ luật » QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi “Tài năng Tiếng Anh” cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....08:16 09/03/2017 - 121 lượt xem.
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi “Tài năng Tiếng Anh” cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

Số: 06/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                      Bắc Sơn, ngày 02 tháng 3  năm 2017.


                                                             QUYẾT ĐỊNH

                                  V/v khen thưởng học sinh đạt giải trong cuộc thi                          

                              “Tài năng Tiếng Anh” cấp Tỉnh năm học 2016 – 2017

                         HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ, THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP


Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

ngày 30/12/2010 và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ kế hoạch, Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Trần Phú;

Căn cứ kết quả thi “Tài năng Tiếng Anh” cấp Tỉnh của trường Tiểu học Trần Phú diễn ra vào ngày 01 tháng 03 năm 2017;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng trị giá 70.000đồng (Bảy mươi nghìn đồng chẵn) cho 2 học sinh đạt giải Nhất, tặng thưởng trị giá 56.000đồng

(Năm mươi sáu nghìn đồng chẵn) cho 2 em đạt giải Nhì trong cuộc thi Tài năng Tiếng Anh cấp Tỉnh năm học 2016 - 2017

                                                        (Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng: 126.000đồng (Một trăm hai mươi sáu nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của

Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016 – 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) có liên quan và các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm

thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Luu: VP.

                                                                                                     (Đã kí)

                                                                                                Lê Xuân Thắng

Các bài viết liên quan: