Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Gia đình và nhà trường » Khen thưởng và kỷ luật » QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho những học sinh đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua Internet vòng thi cấp trường năm học 2016 – 2017
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....



07:57 29/12/2016 - 225 lượt xem.
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho những học sinh đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua Internet vòng thi cấp trường năm học 2016 – 2017

PHÒNG GD&ĐT TP TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ


Số: 76/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                              Bắc Sơn, ngày 21 tháng 12 năm 2016.


                                                                             QUYẾT ĐỊNH

                V/v khen th­ưởng cho những học sinh đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Anh

                       qua Internet vòng thi cấp trường năm học 2016 – 2017.


                    HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP


Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo,

ngày 30/12/2010 và Công văn số 03/VBHN-BGDĐT, văn bản hợp nhất ngày 22 tháng 01 năm 2014;

Căn cứ kế hoạch năm học 2016 - 2017 của trường Tiểu học Trần Phú, Nghị quyết của cha mẹ học sinh

năm học 2016- 2017;

Căn cứ kết quả thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua internet vòng thi cấp trường của trường Tiểu học Trần Phú

diễn ra vào ngày 13 tháng 12 năm 2016;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

                                                       QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 495.000 đồng (Bốn trăm chín mưoi lăm nghìn đồng chẵn)

cho 15 em đạt giải Nhất,

                  Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 338.000 đồng (Ba trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn)

cho 13 em đạt giải Nhì,

                  Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 304.000 đồng (Ba trăm linh tư nghìn đồng chẵn)

cho 16 em đạt giải Ba,

                  Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng thưởng trị giá 132.000 đồng (Một trăm ba mươi hai nghìn đồng chẵn)

cho 11 em đạt giải khuyến khích,

                                                 (Có danh sách kèm theo)

Đã đạt giải thi giải Toán bằng Tiếng Anh qua internet vòng thi cấp trường năm học 2016 – 2017.

Tổng số tiền thưởng: 1.269.000đồng (Một triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn) được trích từ

Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2016 - 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trư­ởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) và các lớp có liên quan tại Điều 1

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Lưu: VP-THTP.                                                                        (Đã kí)

                                                                                           Lê Xuân Thắng





Các bài viết liên quan: