Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Gia đình và nhà trường » Khen thưởng và kỷ luật » QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích học kì I Năm học 2014 – 2015.
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....08:48 15/01/2015 - 10552 lượt xem.
QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích học kì I Năm học 2014 – 2015.

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

Số: 02/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2015.

                                                                             QUYẾT ĐỊNH

                                             V/v khen thưởng cho các học sinh đạt thành tích học kì I

                                                                      Năm học 2014 – 2015.

                                           HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ THỊ XÃ TAM ĐIỆP


Căn cứ Thông tư 41/2010/TT- BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nhiệm vụ,

quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học;

Căn cứ Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định

đánh giá học sinh tiểu học;

Căn cứ kế hoạch năm học 2014 - 2015 nhà trường đã xây dựng.

Căn cứ Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2014 - 2015;

Xét đề nghị của giáo viên chủ nhiệm và Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

                                                                           QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng cho 248 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện học kì I

năm học 2014 – 2015 là 40.000đ/học sinh. Với tổng số tiền là: 9.920.000đồng (Chín triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn);

Tặng giấy khen và phần thưởng cho 666 học sinh đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện học kì I năm học 2014 – 2015

là 33.000đ/học sinh. Với tổng số tiền là: 21.978.000đồng (Hai mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn);

Tặng giấy khen và phần thưởng cho 70 học sinh đã có thành tích trong  các phong trào thi đua và đã có tiến bộ trong học tập

học kì I năm học 2014 – 2015 là 19.000đ/học sinh. Với tổng số tiền là: 1.330.000đồng (Một triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng chẵn);

                                                                  (Có danh sách kèm theo)

Tổng số tiền thưởng: 33.228.000đồng (Ba mươi ba triệu hai trăm hai mươi tám nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ khen thưởng

của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bà trư­ởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) giáo viên chủ nhiệm lớp, các ông (bà) có liên quan và các học sinh

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;

- Luu: VP.                                                                                                      (Đã kí)


                                                                                                                         Đinh Quang NămCác bài viết liên quan: