Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Hoạt động nhà trường » Hoạt động thi đua » Quyết định khen thưởng cho những học sinh đạt giải trong cuộc thi Violympic Tiếng Anh qua mạng cấp trường năm học 2013 - 2014
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....03:10 05/12/2013 - 921 lượt xem.
Quyết định khen thưởng cho những học sinh đạt giải trong cuộc thi Violympic Tiếng Anh qua mạng cấp trường năm học 2013 - 2014

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚSố:  86    /QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBắc Sơn, ngày 29  tháng 11  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen th­ưởng cho những học sinh đạt giải trong cuộc thi

Violympic Tiếng anh qua mạng cấp trường

Năm học 2013 - 2014

HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ THỊ XÃ TAM ĐIỆP


Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học;

Căn cứ Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2013 - 2014;

Căn cứ kết quả cuộc thi Violympic Tiếng Anh qua mạng cấp trường của trường Tiểu học Trần Phú diễn ra vào ngày 23 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 232.500 đồng ( Hai trăm ba mươi hai nghìn năm trăm đồng) cho 5 học sinh đạt giải Nhất;

Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 237.000 đồng (Hai trăm ba mươi bảy nghìn đồng) cho 6 học sinh đạt giải Nhì;

Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 227.500 đồng (Hai trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm đồng ) cho 7 học sinh đạt giải Ba;

Tặng giấy chứng nhận và phần thưởng trị giá 331.500 đồng (Ba trăm ba mươi mốt nghìn năm trăm đồng) cho 13 học sinh đạt giải Khuyến khích;

(Có danh sách kèm theo)

Đã đạt giải trong cuộc thi Violympic Tiếng anh qua mạng cấp trường năm học 2013 - 2014.

Tổng số tiền thưởng: 1.028.500 đồng (Một triệu không trăm hai mươi tám nghìn năm trăm đồng) được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bà trư­ởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) giáo viên chủ nhiệm lớp, các ông (bà) có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3; (Đã kí)

- Luu: VP.  

Đinh Quang Năm
Các bài viết liên quan: