Giới thiệu dịch vụ lưu trữ hostingthiet ke website chuyên nghiệp, uy tín, được nhiều bình chọn tin dùng tại Việt Nam

Home » Hoạt động nhà trường » Hoạt động thi đua » Quyết định khen thưởng cho những tập thể học sinh đạt giải trong hội thi văn nghệ năm học 2013 - 2014
 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỌC TRẦN PHÚ 20 NĂM

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH


Trường Tiểu học Trần Phú nằm trên địa bàn phường Bắc Sơn, trung tâm của Thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh Bình, được tách ra từ Trường Phổ thông cơ sở Trần Phú theo Quyết định của Uỷ ban nhân dân Thị xã Tam Điệp ngày 24 tháng 8 năm 1990. Mặc dù còn non trẻ, nhưng ngay từ ngày đầu thành lập đến nay, nhà trường liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến và nhiều năm gần đây đã xứng đáng với danh hiệu trường xuất sắc....08:54 22/11/2013 - 537 lượt xem.
Quyết định khen thưởng cho những tập thể học sinh đạt giải trong hội thi văn nghệ năm học 2013 - 2014

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ TAM ĐIỆP

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ


Số:    78/QĐ-THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Sơn, ngày  18  tháng 11  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen th­ưởng cho những tập thể học sinh đạt giải trong hội thi văn nghệ

năm học 2013 - 2014


HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ THỊ XÃ TAM ĐIỆP


Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học;

Căn cứ Nghị quyết của cha mẹ học sinh năm học 2013 - 2014;

Căn cứ kết quả hội thi văn nghệ của trường Tiểu học Trần Phú diễn ra vào ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Xét đề nghị của Ban tổ chức và Hội đồng thi đua khen th­ưởng trường Tiểu học Trần Phú,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng trị giá 1.800.000 đồng (Một triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)) cho 6 lớp đạt giải Nhất;

Tặng thưởng trị giá 1.750.000đồng (Một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng chẵn) cho 7 lớp đạt giải Nhì;

Tặng thưởng trị giá 1.200.000đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) cho 6 lớp đạt giải Ba;

Tặng thưởng trị giá 1.900.000đồng (Một triệu chín trăm nghìn đồng chẵn) cho 19 lớp đạt giải Khuyến khích;

(Có danh sách kèm theo)

Đã đạt giải trong hội thi văn nghệ năm học 2013 - 2014.

Tổng số tiền thưởng: 6.650.000đồng (Sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn) được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của  Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bà trư­ởng Ban đại diện cha mẹ học sinh, các ông (bà) giáo viên chủ nhiệm lớp, các ông (bà) có liên quan tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Như điều 3;                                                                                                                  (Đã kí)

- Lưu: VP.

                                                                                                                              Đinh Quang Năm


Các bài viết liên quan: